Cílová skupina

Cílová skupina v tomto projektu je z řad zájemců, kteří dosáhli již určitého stupně vzdělání, nebo z jakého-koli důvodu ukončili vzdělávání na různých stupních a chtějí si dodělat, popřípadě doplnit svoje vědomosti i z našich oborů. Jsou to např. osoby, které již vstoupily na trh práce a které se nyní účastní a nebo mají zájem účastnit vzdělávacích aktivit z Pardubického kraje. Mohou to být osoby pouze ze základním vzděláním bez výučního listu, nebo osoby se všeobecným vzděláním, které si chtějí doplnit vzdělání odborné, také osoby ze sociálně slabých skupin, které mají zájem získat práci, nebo osoby se specifickými problémy učení, které v minulosti nemohly vzhledem k tomuto omezení získat vzdělání, aj. Náš program je otevřen široké veřejnosti bez ohledu na rasu, pohlaví a stupeň dosaženého vzdělání. Jediným omezením v tomto projektu je pouze horní hranice věku, která činí 64 let.
Přínosem je projekt zejména pro osoby se zaměřením na gastronomii a to jak v teplé, studené, sladké, slané kuchyni dále v pekařství všeobecně. Ucelený program budou využívat koplexně osoby zaměřené na gastronomii (př. v resturacích, hotelech, kavárnách, cukrárnách, pekárnách..) Potřeby uchazečů které projekt řeší jsou zaměřeny na stravování a to zejména v nových gastronomických trendech se zaměřením na nové produkty, dietní stravování, moderní prvky ve stolování a nové výrobní technologie. Tyto potřeby byly zjištěny na základě konzultací a požadavků osob, které se naší instituci dotazují na možnosti dalšího vzdělávání. Velikost cílové skupiny je 12 osob pro obor kuchař a 12 osob pro obor cukrář, pekař. V projektu se bude pracovat v teoretickém i praktickém odborném programu a to s každým uchazečem jak ve skupinové tak v individuální práci. Do projektu mimo cílovou skupinu bude zapojeno cca 10 osob z realizačního týmu.

Zapojení a motivace cílové skupiny:
Cílová skupina bude do projektu zapojena jako účastníci o vzdělávání. Budou procházet odbornou teoretickou přípravou zaměřenou na PK dle NSK na tuto bude dále navazovat odborná praktická příprava. V teorii se naučí jednotlivé postupy a přípravy, rozdělení surovin a moderní přístupy ve stravování, které si v praxi budou moci odzkoušet. Vše bude zakončeno u jednotlivých uchazečů, písemným testem. Cílová skupina bude z Pardubického kraje v rozmezí věku 16 - 64 let se zaměřením na gastronomii. Zájemci o vzdělávání v této době již máme z řad uchazečů, kteří již na naší škole úspěšně realizovali projekt Moderní gastronomie a trh práce a mají zájem o rozšíření vzdělání o nabídku programů z tohoto projektového záměru. V době rostoucí nezaměstnanosti a globální krize, je motivace cílových skupin získat práci dána samotným tímto faktem. Každý z nás si uvědomuje, že bez vzdělání jen těžko získává práci a uplatnění na stále více globalizujícím konkurenčním trhu.Toto potvrzují i osoby, které již v minulosti v naší škole skládaly zkoušku dle zákona č.179/2006 Sb.,o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a kteří na základě těchto vydaných osvědčení práci získali. Další motivací je to, že pilotního ověřování tohoto projektového záměru se budou moci zúčastnit osoby bez nutnosti předchozího aktivního pracovního zařazení v gastronomii (což je pro ověření výsledků předchozího učení nutností). Další motivací je, že se zájemci budou moci zúčastnit vzdělávacích programů i bez finanční spoluúčasti.Zde se jedná především o osoby méně solventní, které tímto získají vzdělání, o které mají zájem, ale na které by jinak finančně nedosáhly. Pro účely vyhodnocení pilotního ověření vzdělávacího produktu, budou účastníci požádáni o vyplnění dotazníku, kde se vyjádří k celému průběhu poskytnutého vzdělávání. Jednotlivé body budou sestaveny tak, aby bylo možno na základě vyhodnocení dotazníku případně upravit program tak, aby po skončení projektu mohl sloužit zájemcům k plné spokojenosti.  

Přínos pro cílovou skupinu:
Přínos je především v úrovni vzdělávací. Cílová skupina získá odborné, teoretické i praktické znalosti, a to v patřičných gastronomických modulech a dále po složení závěrečných zkoušek (po každém modulu bude následovat zkouška z patřičné PK) obdrží uchazeč osvědčení o absolvování kurzu zaměřeného na PK. Cílová skupina bude rozdělena na kuchaře v počtu 12 osob a cukráře, pekaře v počtu 12 osob. Každá cílová skupina bude absolvovat 5 vzdělávacích programů zaměřených na NSK v gastronomii pro daný obor. Programy jsou uvedené v KA. Konkrétnější popis potřebnosti je v nepovinné příloze. V dalším období mimo projekt má každý možnost na naší škole na základě další úspěšně vykonané zkoušky zaměřené na ověřování výsledků předchozího učení v jednotlivých PK získat vzdělání až úrovně výučního listu v daných oborech. Další přínos je ve finanční oblasti. Uchazeči nebudou muset nutně platit za získané vědomosti, což je pro mnohé uchazeče, které máme v naší školní databázi často jediný problém, proč například neabsolvovali toto studium. Další přínos je z oblasti trhu práce. Každý účastník absolvováním tohoto projektového záměru získá větší možnost uplatnění z důvodu rozšíření osobního vzdělání. Dalším přínosem je i osobní finanční stránka. Tím, že uchazeč může získat až výuční list, stane se plnohodnotným pracovníkem v daném oboru. Všechny tyto přínosy a mnohé další jsou z hlediska osobního úspěchu jednou z nejdůležitějších stránek pracujícího občana na trhu práce.